Repetytorium 2023 Geografia MATURA GREG

38,00 Brutto

5 w magazynie

SKU: 9788381860666 Kategoria:

Opis

Repetytorium – geografia, wchodzące w skład odświeżonej edycji znanej i popularnej serii Repetytorium Maturzysty, która już od lat towarzyszy kolejnym pokoleniom maturzystów. Książka jest w pełni zgodna z najnowszą podstawą programową i przeznaczona jest dla uczniów nowego czteroletniego liceum oraz pięcioletniego technikum.

Publikacja napisana została przystępnym językiem, z wielką dbałością o zrozumiałość wszystkich zawartych w niej treści. Ważne pojęcia i definicje dodatkowo wyróżniono, aby łatwo było znaleźć. Pomocne w nauce będą liczne zdjęcia, grafiki, mapy, wykresy, diagramy, schematy. Zaktualizowano też dane statystyczne i informacje dotyczące geografii społeczno-ekonomicznej, książka jest więc w pełni aktualna.

Atutem Repetytorium jest pewniak na teście – oznaczenie graficzne wskazujące treści, których znajomość najprawdopodobniej będzie sprawdzana na testach, klasówkach, sprawdzianach.

Książka została przygotowana z wielką dbałością o stronę graficzną, jest więc estetyczna, przejrzysta i bardzo czytelna, dzięki czemu pracuje się z nią łatwo i przyjemnie.

Spis treści:

ŹRÓDŁA INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ

 • Geografia jako nauka
  • Źródła informacji geograficznej
  • Kierunki świata i sposoby ich wyznaczania w terenie
  • Mapa jako źródło informacji geograficznej
  • Rodzaje siatek kartograficznych
  • Skala mapy
  • Kartograficzne metody przedstawiania zjawisk na mapie
  • Generalizacja mapy
  • Rodzaje i zastosowanie map
  • Czytamy mapę topograficzną

SYSTEM PRZYRODNICZY ZIEMI

 • Astronomiczne podstawy geografii
  • Budowa Wszechświata i Układu Słonecznego
  • Zaćmienie Słońca i Księżyca
  • Kształt i rozmiary Ziemi
  • Ruch obrotowy Ziemi i jego skutki
  • Rachuba czasu na Ziemi
  • Ruch obiegowy Ziemi i jego skutki
  • Zróżnicowanie oświetlenia Ziemi w ciągu roku
  • Wyznaczanie wysokości górowania Słońca
  • Wyznaczanie wysokości Gwiazdy Polarnej
  • Kalendarz
  • Długość i szerokość geograficzna. Rozciągłość południkowa i równoleżnikowa
  • Gwiazdozbiory nieba północnego
  • Wpływ czynników kosmicznych na środowisko przyrodnicze Ziemi
 • Atmosfera
  • Budowa i skład chemiczny atmosfery
  • Bilans cieplny Ziemi
  • Pogoda i klimat. Czynniki kształtujące pogodę i klimat na Ziemi
  • Zróżnicowanie temperatury na kuli ziemskiej
  • Ciśnienie atmosferyczne
  • Cyrkulacja planetarna
  • Wiatry na Ziemi
  • Wpływ wiatru na przyrodę i działalność człowieka
  • Wilgotność powietrza
  • Produkty kondensacji pary wodnej
  • Zróżnicowanie opadów na kuli ziemskiej
  • Masy powietrza. Fronty atmosferyczne
  • Prognozowanie pogody. Mapa synoptyczna
  • Strefy klimatyczne na Ziemi
  • Wpływ pogody i klimatu na życie i gospodarkę człowieka
  • Wpływ działalności człowieka na klimat
 • Hydrosfera
  • Zasoby hydrosfery. Obieg wody w przyrodzie
  • Oceany i morza. Cechy fizyczne i chemiczne wód morskich. Ruchy wód morskich
  • Rzeki
  • Jeziora, bagna, torfowiska
  • Lodowce i lądolody. Wieloletnia zmarzlina
  • Wody podziemne. Źródła
  • Źródła
  • Wpływ hydrosfery na życie i działalność człowieka
  • Antropogeniczne zmiany hydrosfery
 • Litosfera
  • Budowa wnętrza Ziemi
  • Metody badań geologicznych
  • Dzieje Ziemi. Tabela stratygraficzna
  • Struktury geologiczne
  • Genetyczne typy skał
  • Czytamy przekrój geologiczny
  • Teoria tektoniki płyt litosfery
  • Wewnętrzne procesy geologiczne
  • Zewnętrzne procesy geologiczne
  • Pionowe i poziome ukształtowanie powierzchni Ziemi
  • Wpływ litosfery na życie i działalność człowieka
  • Antropogeniczne zmiany litosfery
 • Pedosfera
  • Budowa gleby. Profil glebowy
  • Proces glebotwórczy
  • Typy genetyczne gleb. Gleby strefowe i astrefowe
  • Przydatność rolnicza gleb. Klasy bonitacyjne
  • Erozja gleb
 • Biosfera
  • Formacje roślinne na Ziemi
  • Krainy zoogeograficzne
  • Fauna mórz i oceanów
  • Antropogeniczne zmiany biosfery
  • Strefowość i astrefowość w środowisku przyrodniczym
  • Zasady racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska

GEOGRAFIA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA ŚWIATA

 • Ludność
  • Liczba ludności świata (zmiany historyczne i sytuacja współczesna)
  • Rozmieszczenie ludności świata
  • Czynniki przyrodnicze i antropogeniczne warunkujące rozmieszczenie ludności
  • Struktura demograficzna ludności świata
  • Cykl demograficzny. Cechy społeczeństwa młodego i starzejącego się
  • Zróżnicowanie rasowe ludności świata
  • Zróżnicowanie językowe ludności świata
  • Zróżnicowanie religijne ludności świata
  • Struktura narodowościowa ludności świata
  • Struktura zatrudnienia ludności świata. Problem bezrobocia
  • Migracje
  • Handel ludźmi i niewolnictwo
 • Osadnictwo
  • Typy osadnictwa wiejskiego
  • Urbanizacja
  • Typy zespołów miejskich
  • Największe miasta świata. Problemy wielkich miast
 • Podział polityczny i społeczno-gospodarczy świata
  • Kolonializm i dekolonizacja
  • Podział polityczny świata. Zmiany na mapie politycznej świata po 1989 roku
  • Zróżnicowanie poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego państw świata
  • Globalizacja
  • Konflikty zbrojne na świecie. Terroryzm
  • Najbardziej rozpowszechnione choroby na świecie. Choroby cywilizacyjne
  • Gospodarcze i polityczne organizacje międzynarodowe
  • Gospodarka światowa
 • Rolnictwo
  • Czynniki przyrodnicze i pozaprzyrodnicze warunkujące rozwój rolnictwa na świecie
  • Systemy uprawy roli
  • Rolnictwo uprzemysłowione
  • Rolnictwo ekologiczne
  • Struktura użytkowania ziemi
  • Rozmieszczenie głównych upraw na świecie
  • Chów i hodowla zwierząt
  • Główne regiony rolnicze na kuli ziemskiej
  • Leśnictwo
  • Rybołówstwo i rybactwo
  • Problem głodu na świecie
 • Przemysł
  • Zasoby naturalne Ziemi
  • Przemysł – jego podział, rola w gospodarce
  • Czynniki lokalizacji przemysłu
  • Surowce energetyczne świata. Tradycyjne i alternatywne źródła energii
  • Struktura produkcji energii na świecie
  • Przemysł przetwórczy na świecie
  • Przemysł krajów wysoko i słabo rozwiniętych
  • Wielkie okręgi przemysłowe świata
  • Budownictwo
 • Usługi
  • Sektor usług w krajach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego
  • Transport i łączność. Charakterystyka poszczególnych rodzajów transportu
  • Usługi finansowe
  • Usługi edukacyjne
  • Turystyka
  • Międzynarodowa wymiana handlowa
  • Konflikty w relacji człowiek – środowisko przyrodnicze
  • Działania proekologiczne w różnych sektorach gospodarki

GEOGRAFIA FIZYCZNA I SPOŁECZNO-EKONOMICZNA POLSKI

 • Geografia fizyczna Polski
  • Położenie Polski w Europie
  • Obszar, granice, podział administracyjny
  • Budowa geologiczna Polski na tle struktur europejskich Ważniejsze wydarzenia geologiczne na ziemiach polskich
  • Zlodowacenia w Polsce
  • Ukształtowanie powierzchni Polski
  • Przejściowość klimatu Polski
  • Wody powierzchniowe i podziemne Polski
  • Morze Bałtyckie
  • Gleby w Polsce i ich walory użytkowe
  • Typy zbiorowisk roślinnych na terytorium Polski
  • Największe kompleksy leśne w Polsce
  • Przekształcenie środowiska przyrodniczego Polski
  • Formy ochrony przyrody
  • Krainy fizyczno-geograficzne Polski
 • Geografia społeczno-ekonomiczna Polski
  • Typy wsi w Polsce
  • Procesy urbanizacyjne w Polsce
  • Ludność Polski
  • Gospodarka Polski
  • Rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo w Polsce. Główne regiony rolnicze i uprawy
  • Energetyka w Polsce
  • Przemysł przetwórczy w Polsce
  • Główne okręgi przemysłowe w Polsce
  • Współczesny stan gospodarki polskiej. Restrukturyzacja i modernizacja przemysłu
  • Usługi w Polsce
  • Sieć transportu w Polsce
  • Inwestycje zagraniczne w Polsce
  • Handel zagraniczny Polski
  • Atrakcje turystyczne Polski. Ruch turystyczny
  • Zróżnicowanie krajobrazowe Polski (przyrodnicze i kulturowe)
  • Współpraca międzynarodowa Polski. Euroregiony, miasta bliźniacze
  • Zachowania wyborcze w Polsce
  • Stan zdrowia ludności Polski
  • Zróżnicowanie poziomu życia w Polsce
  • Działalność organizacji społecznych w Polsce

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Repetytorium 2023 Geografia MATURA GREG”